Dashboard!

Limiteeritud PTR-ide oksjon 2016

Muudatused Limiteeritud PTR-de reeglites

Juhime tähelepanu, et alates 10. oktoobrist 2016 hakkavad kehtima Eesti-Läti piiriüleste reeglite jaoks loodud regionaalse lisa muudatused. Muudatused käsitlevad HAR artiklite 34(1), 23(1) ja 61(1) rakendamise erisusi Eesti-Läti piiril pakutavatele Limiteeritud PTR-dele turuosalise krediidilimiidi avaldamises ning täpsustavad Force Majore käsitlemist peale järgmise päeva püsikindluse tähtaja möödumist. Seejuures rakenduvad muudatused ka kõigile juba sõlmitud lepingutele ja läbi viidud oksjoni tulemustele.

Eesti-Läti piiriüleste reeglite jaoks loodud regionaalse lisa muudatused said heakskiidu Eesti ja Läti regulaatoritelt. Vana ja muudetud regionaalse lisa versioon on leitav allpool.

Limiteeritud PTR-ide 2016. aasta oksjonitulemused:
- PTR-L Y-2016 tulemused
- PTR-L Q1-2016 tulemused
- PTR-L Q2-2016 tulemused
- PTR-L Q3-2016 tulemused
- PTR-L Q4-2016 tulemused
- PTR-L Jan-2016 tulemused
- PTR-L Feb-2016 tulemused
- PTR-L Mar-2016 tulemused
- PTR-L Apr-2016 tulemused
- PTR-L May-2016 tulemused
- PTR-L Jun-2016 tulemused
- PTR-L Jul-2016 tulemused
- PTR-L Aug-2016 tulemused
- PTR-L Sep-2016 tulemused

- PTR-L Oct-2016 tulemused
- PTR-L Nov-2016 tulemused
- PTR-L Dec-2016 tulemused
 

Eesti ja Läti süsteemihaldurid Elering ja Augstsprieguma tīkls (AST) on kokku leppinud seni kasutusel olnud Limiteeritud PTR-ide reeglite asendamises üle-euroopaliste piiriülese võimsuse jaotamise harmoniseeritud reeglitega (Harmonised Allocation Rules- EU HAR) ning Eesti- Läti piiriüleste reeglite jaoks on loodud piirkondlik lisa (Regional Annex). Mõlemad dokumendid on saanud heakskiidu Eesti ja Läti regulaatoritelt.

EU HAR-i koostas ja väljastas ENTSO-E ülekandevõimsuse jaotamise võrgueeskirja (Forward Capacity Allocation) varajase juurutamise projekti raames. Uued reeglid koos piirkondlike lisadega kehtivad pikaajalistele ülekandevõimsuste instrumentidele alates 1. jaanuarist 2016.

Järgmise aasta Limiteeritud PTR-ide oksjonitel osaleda soovival turuosalisel tuleb esitada oksjonikorraldajale vähemalt seitse tööpäeva enne oksjonit volitatud esindaja allkirjastatud osalusleping koos kõigi nõutud dokumentidega. Täidetud osalusleping on siduv kokkulepe oksjonikorraldaja ja osaleja vahel.

Oksjonikorraldaja pakub, väljastab ja müüb Limiteeritud PTR-e aasta-, kvartali- ja kuuoksjonitel. Täiendav eelteave oksjoni tingimuste, kalendri ja võimsuste kohta on kättesaadav dokumendis Preliminary Auction Specification.

Käesolevaga juhime tähelepanu, et iga oksjonil osaleja on kohustatud seadma tagatise oksjonikorraldaja kasuks, kas pangagarantii või sularaha deposiidi kujul. Tagatise seadmine on eeltingimuseks oksjonil osalemiseks. Tagatis tuleb esitada vähemalt kaks tööpäeva enne oksjoni toimumist, millele osaline soovib pakkumusi esitada. Oksjonikorraldajal on õigus kasutada tagatist oksjonil osaleja tähtaegselt tasumata arvete katmiseks.

Reeglid ja vajalikud vormid on leitavad allolevatest failidest:

EU HAR ja Regionaalse lisa avalik konsultatsioon 

Eesti ja Läti elektri süsteemioperaatorid Elering ja Augstsprieguma tīkls vaatasid Euroopa võrgueeskirjade arenguid järgides üle Limiteeritud PTR-ide reeglid.

Sellel aastal kasutusel olevad Limiteeritud PTR-ide reeglid asendatakse üle-euroopaliste piiriülese võimsuse jaotamise harmoniseeritud reeglitega (Harmonised Allocation Rules- EU HAR) ning Eesti- Läti piiriüleste reeglite jaoks on loodud piirkondlik lisa (Regional Annex).

EU HAR-i koostas ja väljastas ENTSO-E ülekandevõimsuse jaotamise võrgueeskirja (Forward Capacity Allocation) varajase juurutamise projekti raames. Uued reeglid koos piirkondlike lisadega kehtivad pikaajalistele ülekandevõimsuste instrumentidele alates 1. jaanuarist 2016.

EU HAR edendab ühest küljest kogu Euroopas likviidset ja konkurentsipõhist tulevikutehingute turgu ning teisalt aitab turuosalistel maandada piiriülese elektrikaubandusega seotud riske.

Nii EU HAR kui piirkondlik lisa läbisid avaliku konsultatsiooni 2015. aasta märtsis ning süsteemioperaatorid vormistasid dokumendid pärast turuosalistelt avaliku konsultatsiooni käigus laekunud kommentaaride detailset analüüsi. Süsteemioperaatorid saatsid uuendatud reeglid regulaatoritele kooskõlastuse saamiseks 13. juulil.

Infot HAR-i kohta saab ENTSO- E kodulehelt aadressil https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-harmonisation-of-allocation-rules/consult_view.
Regulaatoritele esitatud EU HAR, piirkondlik lisa ning info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta on leitavad allolevatest failidest.
 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
150630 HAR final Harmonised Allocation Rules 09.07.2015 457.48 KB
Annex 16 HAR EE-LV final Regional Annex EE-LV 09.07.2015 73.75 KB
Annex 16 Summary & changes arising from public consultation comments Consultation comments on EU HAR 09.07.2015 59.36 KB
150617 HAR assessment of comments final Comments on EU HAR 09.07.2015 564.92 KB