Dashboard!

Liinikoridoride laiendamine

Liinikoridoride hooldus seisneb perioodilises võsa lõikamises ja liinikoridoride laiendamises kaitsevööndi ulatuses, et oleks välistatud kaitsevööndis kasvavate puude langemine juhtmetele.

Liinikoridoride laiendamise kord, kui töö teostab Elering:

Eleringi poolt hankemenetluse teel leitud töövõtja:

 • teavitab kinnistuomanikku eelseisvatest töödest kinnistul, mis seisneb liini kaitsevööndi piiride ja kinnistu piiride märgistamises, liini kaitsevööndisse jääva metsa inventeerimises ja raiumisele kuuluva puidu mahu (tm) hindamises ning raadamisele kuuluva metsamaa pindala (ha) määramises
 • teostab metsa hindamise ning raadamisele kuuluva metsa pindala määramise
 • vormistab metsateatised ja toimetab need koos kokkuleppe vormiga kinnistu omanikule
 • selgitab kinnistu omanikule nimetatud dokumentide vajalikkust ja juhendab kinnistuomanikku kokkuleppe vormistamisel
 • toimetab allkirjastatud metsateatised Keskkonnaametisse
 • komplekteerib allkirjastatud kokkulepped ja metsateatiste koopiad ning toimetab need Eleringi vastava piirkonna käidukorraldajale

Elering korraldab hanke töövõtja leidmiseks, kes teostaks metsaraie kinnistul vastavalt metsatööde heale tavale ja Eleringi ning kinnistu omaniku vahel eelnevalt sõlmitud kokkuleppele

Eleringi poolt hankemenetluse teel leitud töövõtja:

 • teavitab kinnistu omanikku tööde algusest ja orienteeruvast tööde lõpetamise ajast
 • teostab liinikoridori laiendustööd (puude langetamine, laasimine, sortimenti lõikamine ja väljavedu kinnistu piires kinnistu omaniku poolt näidatud kohta) vastavalt kinnistu omaniku ja Eleringi vahel sõlmitud kokkuleppele
 • esitab kinnistu omanikule allkirjastamiseks kinnituse tööde lõpetamise kohta
 • kinnistu omanik kontrollib tööde mahtu ja kvaliteeti ning allkirjastab tööde lõpetamise kinnituse

Liinikoridoride laiendamise kord, kui töö teostab kinnistu omanik:

Elering tutvustab kinnistuomanikule võimalusi, nõudmisi, ohte ja töö eest tasu maksmise piirhinda ning töövõtulepingu tingimusi

Kinnistu omanik (FIE) või tema poolt volitatud ettevõtja:

 • allkirjastab Eleringiga töövõtulepingu
 • esitab taotluse liini kaitsevööndis töötamiseks
 • teostab liinikoridori laiendustööd
 • teostab koos Eleringi esindajaga langetatud metsamaterjali mahu määramise, juhul kui seda ei tehtud metsa hindamise käigus
 • peale tööde lõpetamist vormistab tööde üleandmise-vastuvõtmise akti
 • esitab Eleringile arve tööde eest tasu saamiseks vastavalt töövõtulepingu tingimustele

Elering kannab tehtud töö eest tasu kinnistuomaniku arveldusarvele.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Kiri kinnistuomanikele est Teavituskirja tekst, mille kinnistuomanik saab enne tema kinnistul paikneva õhuliini kaitsevööndis algatatud toimingute tegemist 21.06.2012 63.00 KB
Nouded metsatoid tegevatele isikutele ja toodele Nõuded 110 – 330 kV õhuliinide kaitsevööndis metsatöid tegevatele isikutele ja töödele 21.06.2012 31.50 KB