Dashboard!

Lähteseisukohad

Planeeringu koostamisel lähtutakse lähteseisukohtadest, kus on täpsustatud planeeringu koostamise vajadus ja eesmärk, ülesanded, planeeritava ala asukoht, nõuded ning teostamist vajavad uuringud ja analüüsid.

Planeeringu koostamisel tuleb tagada üleriigilise ja kohaliku ruumilise arengu vajaduste arvestamine ja tasakaalustamine, lähtuvalt planeeringuala majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise keskkonna ja looduskeskkonna pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV kavandatakse üheahelalisena ning elektriliini trassi koridori asukoht valitakse variantide võrdluse teel. Planeeringus käsitletakse trassi koridorina ala, mis ulatub orienteeruvalt 50 m mõlemale poole liini telge.

Lähteseisukohtade terviktekst on kättesaadav siit.

Lähteseisukohtade tutvustamise ajakava vaata siit.