Dashboard!

Keskkonnaalased tegevused elektrisüsteemi arendamisel

Kõikide Eleringi uute elektrisüsteemi arenduste lahutamatuks ning oluliseks osaks on projektide keskkonnamõjude hindamine ning nendest huvitatud osapoolte teavitamine. Keskkonnamõjude hindamine on protsess, kus selgitakse, hinnatakse ja kirjeldatakse kavandatava tegevuse eeldatavat keskkonnamõju, analüüsitakse selle mõju vältimis- või leevendamisvõimalusi ning leitakse sobivaim lahendusvariant. Avalikkuse kaasamine läbi avalike arutelude on parim viis asjast huvitatud isikutel osaleda keskkonnamõjude hindamises ning võimaldab leida ühisosa projektiga selle algfaasis.

Tartu–Viljandi-Sindi õhuliin

Tartu–Viljandi-Sindi õhuliini ehitamisel on projekti ettevalmistamise faasis toimunud keskkonnamõju hindamise kõrval oluline koht kaks korda aastas koostataval keskkonnaraportil. Raportis analüüsitakse ning antakse ülevaade aruandeperioodi keskkonnahoiualastest tegevusest ja tulemustest ning määratakse järgmise perioodi prioriteedid. 2013. aastal olid tähelepanu all kolmanda etapi ehitustööd. Samuti liinide tähistamine lindude jaoks ning mastide aluse maapinna korrastamine. Kuna järgmine, neljas etapp Kilingi-Nõmmest Kablisse sisaldab looduskaitse all olevad maid, pööratakse järgmises raportis tähelepanu teise kaitsekategooria kaitsealuste liikide ja NATURA alade läbimisel teostatavatele ehitustöödele. Lisaks jälgitakse ehitustööde toestamist jõgede ületamisel, ajutiste teede rajamisel, mastide ümbruse korrastamisel ja ehitustegevuse jälgede likvideerimisel pärandkoosluse ja vääriselupaikade aladel.

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on käsil ka kavandatava uue Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV kõrgepingeliini ehituse ettevalmistamisel.