Dashboard!

Kauplemine kolmandate riikidega

ELi üks olulisemaid lähiaastate energeetikavaldkonna eesmärke on ladusalt toimiva ühtse elektrituru loomine, mille nurgakivideks on piisaval hulgal turuosalisi nii tootmise kui tarbimise poolelt; piisavalt ülekandevõimsusi, samuti harmoniseeritud reeglistik nii regionaalsel kui ka üle-euroopalisel tasemel.

Tänasel päeval palju käsitlemist leidnud teema reeglite osas on kokkulepped elektrienergiaga kauplemise, samuti võrkudele juurdepääsureeglite kehtestamise osas kolmandate riikide piiril. See on teema, millest palju räägitakse, kuid otsuseid tänaseks tehtud ei ole. Foorumeid on erinevaid – alates Euroopa Komisjoni ja Venemaa dialoogi raames peetavatest läbirääkimistest kuni ENTSO-E regionaalsete töögruppideni. Samad teemad on aastaid olnud laual ka BRELL-i ringi töörühmades.

Hetkel on kolmandate riikidega peetava dialoogi raames arutamisel võimalikud meetmed, mis minimeeriksid erinevusi ja sellest tulenevat ebavõrdset olukorda Euroopa ja Venemaa turuosaliste/tootjate vahel. Eelkõige on erinevused tingitud nõuetest tootmisele – keskkonnanõuete erinevus, kütustehindade erinev kujunemine, erinevad nõuded tuumajaamade ehitamisel.

Võimaliku meetmetepaketi rakendamise eesmärk on piirialade investeerimiskliima parandamine, seda eelkõige Baltikumis, samuti puudutab meetmepakett Soomet.
Meetmetena on kaalutud erinevaid variante: alates kolmandatest riikidest pärineva elektrienergia koguselisest piiramisest kuni miinimumhinnaga võimsusoksjonite läbiviimiseni piiril. Lisaks on kaalutud nõuet, et elektrienergiat saab importida vaid elektribörsi kaudu, samuti on arutusel olnud võimalus määrata elektri ülekandmiseks tehtavate kulude korvamiseks kolmandate riikide piirile kulupõhine tariif. Kas ja kui jah, siis milline täpselt eelpoolmainitutest lõplikult ka rakenduse leiab, ei ole täna veel otsustatud.