Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.01.11-    01.01.10-                                                             31.03.11     31.03.10

Müügitulu 33 075 27 190
Muud äritulud 110 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused 10 366 7 607
Mitmesugused tegevuskulud 722 702
Tööjõukulud 977 906
Põhivara kulum 5 165 7 621
Muud ärikulud 7 14
ÄRIKASUM 15 948 10 341
Finantstulud 79 3
Finantskulud 1 906 1 909
PUHASKASUM 14 121 8 435