Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.07.11-    01.07.10-                                                             30.09.11     30.09.10

Müügitulu 17 219 16 798
Muud äritulud 71 73
Kaubad, toore, materjal ja teenused 10 155 10 437
Mitmesugused tegevuskulud 754 635
Tööjõukulud 860 833
Põhivara kulum 5 274 4 993
Muud ärikulud 4 6
ÄRIKASUM 242 -34
Finantstulud 237 22
Finantskulud 2 883 1 740
PUHASKASUM -2 403
-1 753