Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

 
01.01.17 31.03.1701.01.16 31.03.16
Müügitulu42 77645 062
Muud äritulud430489
Kaubad, toore, materjal ja teenused12 32312 279
Mitmesugused tegevuskulud1 4781 271
Tööjõukulud1 9121 902
Põhivara kulum8 6729 397
Muud ärikulud4927
ÄRIKASUM 18 772 20 675
Finantstulud2110
Finantskulud2 8002 883
Puhaskasum 15 993 17 802