Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.10.16     01.10.15                                                            31.12.16    31.12.15 *

Müügitulu41 68940 586
Muud äritulud4102 231
Kaubad, toore, materjal ja teenused13 06011 937
Mitmesugused tegevuskulud1 9111 944
Tööjõukulud2 5102 464
Põhivara kulum10 8719 223
Muud ärikulud17478
ÄRIKASUM 13 572 17 171
Finantstulud36
Finantskulud2 8042 918
Puhaskasum 10 772 14 259
s.h Emaettevõtja osa kasumist014 256
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist03

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta