Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.10.15     01.10.14                                                            31.12.15 *    31.12.14

Müügitulu 40 586 35 546
Muud äritulud 2 231 407
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 937 10 067
Mitmesugused tegevuskulud 1 944 1 200
Tööjõukulud 2 464 1 583
Põhivara kulum 9 223 8 250
Muud ärikulud 78 43
ÄRIKASUM 17 171 14 809
Finantstulud 6 1
Finantskulud 2 918 2 939
Tulumaksukulu 0 0
Puhaskasum 14 259 11 871
s.h Emaettevõtja osa kasumist 14 256 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 3 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta