Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.07.15     01.07.14                                                            30.09.15 *    30.09.14

Müügitulu 86 415 93 684
Muud äritulud 3 213 1 203
Kaubad, toore, materjal ja teenused 28 745 29 635
Mitmesugused tegevuskulud 3 181 2 649
Tööjõukulud 5 344 3 507
Põhivara kulum 27 784 23 023
Muud ärikulud 187 115
ÄRIKASUM 24 388 35 957
Finantstulud 24 2
Finantskulud 8 560 7 098
Tulumaksukulu 5 000 0
Puhaskasum 10 851 28 862
s.h Emaettevõtja osa kasumist 10 125 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 727 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta