Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.04.15     01.04.14                                                             30.06.15 *    30.06.14

Müügitulu 23 155 30 627
Muud äritulud 443 317
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 062 9 044
Mitmesugused tegevuskulud 1 155 827
Tööjõukulud 1 829 1 261
Põhivara kulum 9 125 7 651
Muud ärikulud 78 20
ÄRIKASUM 2 349 12 140
Finantstulud 14 36
Finantskulud 2 863 2 148
Tulumaksukulu 5 000 0
Puhaskasum -5 500 10 029
s.h Emaettevõtja osa kasumist -5 512 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 12 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta