Dashboard!

Kasumiaruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                            01.10.14-    01.10.13-                                                             31.12.14     31.12.13

Müügitulu35 54641 156
Muud äritulud407331
Kaubad, toore, materjal ja teenused10 06712 926
Mitmesugused tegevuskulud1 2001 205
Tööjõukulud1 5831 417
Põhivara kulum8 2506 924
Muud ärikulud4340
ÄRIKASUM14 80918 976
Finantstulud142
Finantskulud2 9391 289
PUHASKASUM11 87117 729