Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.07.14-    01.07.13-                                                             30.09.14     30.09.13

Müügitulu 19 653 27 297
Muud äritulud 495 79
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 670 11 722
Mitmesugused tegevuskulud 752 849
Tööjõukulud 1 017 965
Põhivara kulum 7 901 5 637
Muud ärikulud 43 15
ÄRIKASUM  766
 8 188
Finantstulud -35 5
Finantskulud 2 648 690
PUHASKASUM -1 917
7 503