Dashboard!

Kasumiaruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                            01.10.13-    01.10.12-                                                             31.12.13     31.12.12

Müügitulu41 15634 504
Muud äritulud331360
Kaubad, toore, materjal ja teenused12 9269 496
Mitmesugused tegevuskulud1 2051 234
Tööjõukulud1 4171 193
Põhivara kulum6 9245 817
Muud ärikulud4051
ÄRIKASUM18 97617 073
Finantstulud4223
Finantskulud1 2891 999
PUHASKASUM17 72915 097