Dashboard!

Kasumiaruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                           01.04.13-    01.04.12-                                                             30.06.13     30.06.12

Müügitulu22 90219 319
Muud äritulud1428
Kaubad, toore, materjal ja teenused11 2999 614
Mitmesugused tegevuskulud780779
Tööjõukulud1 1261 058
Põhivara kulum5 5655 745
Muud ärikulud6126
ÄRIKASUM4 2142 105
Finantstulud28132
Finantskulud1 1071 591
PUHASKASUM3 134
647