Dashboard!

Investeeringute eelarve

Eleringi tegevus Eesti elektrisüsteemi töös hoidmisel ning varustuskindluse tagamisel vajalike investeeringute tegemisel tuleneb otseselt elektrituruseadusest, võrgueeskirjast, energiamajanduse riiklikust arengukavast ja vabariigi valitsuse poolt heakskiidetud elektrimajanduse arengukavast. Elering lähtub oma tegevuses üldisest avalikust huvist tagamaks elektrisüsteemi tehniline toimimine, varustuskindlus ja eeldused elektrituru toimimiseks.

Eleringi investeeringute eesmärgid:

  • varustuskindlust toetavad investeeringud;
  • elektrituru arengut toetavad investeeringud (välisühendused);
  • läbilaskevõime tagamine, et võimaldada uusi liitumisi ja koormuste kasvu;
  • võrgu vananemise peatamine;
  • töökindluse (pingekvaliteet ja katkestused) parandamine;
  • ettevõtte efektiivsuse suurendamine, kadude vähendamine;
  • uute klientide liitumised (tarbijad, tootjad).

Investeeringute eelarve koostamine on põhjendatud investeerimisobjektide valik, mille tegemisel lähtutakse nende vajadusest, tasuvusest ning elektrituruseaduses ja muudes õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise tagamisest.

Prioriteetsete investeeringute välja selgitamiseks koostatakse tehnilis-majanduslikud põhjendused ning rekonstrueerimist vajavate alajaamade ja liinide pingerida. Elering panustab oluliselt elektrivarustuskindluse ja -kvaliteedi parandamisele üle terve Eesti.

Eleringi nõukogus kinnitatud investeeringute eelarve kogumaht aastatel 2015-2019 on 354 miljonit eurot.

 

Investeeringute maht kokku
2000-2019

Investeeringute jagunemine

2000
2019

1101.80

milj. EUR

2000

16

2001

21

2002

16

2003

16

2004

40

2005

43

2006

37

2007

14

2008

39

2009

31

2010

27

2011

78

2012

74

2013

204

2014

124

2015

48

2016

54

2017

83

2018

62

2019

76

2000

16.3

2001

21

2002

16.2

2003

14.5

2004

38.3

2005

31

2006

27.9

2007

2008

32.3

2009

25

2010

24.9

2011

27.5

31.5

17.4

2012

37.6

24.3

2013

23

93

45

39

2014

39.1

27.2

52.1

2015

41.7

2016

22.5

21.8

2017

33

37.3

2018

14.7

37

2019

29.9

23.6

18.1