Dashboard!

Inimressursside põhimõtted

Personali ja ametikohtade planeerimine

Eleringi ametikohtade kujundamisel jälgime, et meie jaoks kriitilised funktsioonid oleks piisavalt dubleeritud.

 • Süsteemne ametikohtade planeerimine ja sellest tulenev töötajatevaheline koostöö võimaldab vajaliku oskusteabe üleandmist ühelt töötajalt teisele ja on eelduseks nn asendajate reservi tekkimisele.
 • Ettevõtte stabiilsuse eelduseks oleva järelkasvu tagamiseks teeme koostööd kõrgkoolidega ja pakume parimatele õppuritele praktikavõimalusi.

Värbamine ja valik

Eleringi suurim vara on õiged inimesed õigetel ametikohtadel täitmas ülesandeid ja kandmas rolle, mis kõige paremini sobivad nende isikuomaduste, teadmiste ja võimetega.

 • Tööpakkumise teeme kandidaadile, kes omab meiega sarnaseid väärtushinnanguid ja sobib töötama konkreetses meeskonnas.
 • Võrdsete kandidaatide puhul eelistatame ettevõttesiseseid kandidaate või neid, keda meie töötajad on usalduslikult soovitanud.

Arendus ja koolitustegevus

Eleringis lähtume õppiva organisatsiooni kontseptsioonist. Selle tunnusteks on meie jaoks:

 • süsteemne probleemide lahendamine – tegeleme põhjuste mitte sümptomitega,
 • innovaatilisus – otsime ja kasutame süstemaatiliselt uut oskusteavet,
 • oma kogemusest õppimine – analüüsime õnnestumiste ning ebaõnnestumiste põhjuseid,
 • teiste kogemusest õppimine – analüüsime, mida saab parima praktikaga organisatsioonidelt otse või modifitseeritud kujul ettevõttes rakendamiseks üle võtta,
 • kiire ja efektiivne organisatsioonisisene uue info edastamine – läbi treeningute, õppepäevade jms tutvustame töötajatele uut kogemust. Uuel ametikohal sisseelamise kiirendamiseks kasutame nn mentorluse süsteemi - ametikoha uuele täitjale määratakse valdkonna parimate spetsialistide seast juhendaja, uuele töötajale koostatakse spetsiaalne katseajaprogramm ning ettevõttesiseselt liikunud inimesele uue ametikoha väljaõppeprogramm.

Töötulemuste hindamine

Töötajal on õigus saada ja juhil kohustus anda kohest tagasidet selle kohta, kas tööülesannete täitmine vastab ootustele.

 • Hindamine toimub õiglasel ja korrektsel viisil. Nii kiitus kui laitus peavad olema põhjendatud ja tuginema faktidele.
 • Ebaõnnestumisi ei karistata ning inimesel peab olema võimalus oma eksimust parandada.
 • Üldise hinnangu andmine tööga toimetuleku ja eesmärkide täitmise kohta toimub arendusvestlustel, mis toimuvad vähemalt üks kord aastas ja katseaja lõpus.

Tasustamine

Töö tasustamisel lähtume töö tasustamise poliitikast ja kollektiivlepingus kehtestatud tingimustest.

Palga määramisel võtame arvesse töö mahtu, intensiivsust, lisahüvitiste olemasolu, töötaja teadmisi, kogemusi, asendatavust, olukorda tööjõuturul ja ametikoha kriitilisust Eleringi jaoks.

Kriitilised ametikohad on need, mis on meie eesmärkide saavutamiseks eriti olulised, millel töötamiseks vajalik väljaõppe aeg on pikk ning kuhu sobivaid inimesi on tööjõuturul vähe või on neile suur konkurents.

Soodustused

Soodustuste võimaldamisel lähtume põhimõttest toetada töötaja tervise ja töövõime säilitamist ning isikliku elu olulisi sündmusi.