Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.12.11    31.12.10

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 23 550 40 064
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 48 671 21 868
Käibevara kokku 72 221
61 932
Põhivara 414 158
357 461
VARAD KOKKU 486 378
419 393

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad 35 348 36 341
Lühiajalised kohustused kokku 35 348
36 341
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 221 639 185 695
Muud pikaajalised kohustused 39 122 37 479
Pikaajalised kohustused kokku 260 761
223 174
KOHUSTUSED KOKKU 296 109
259 514

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 140 000
Kohustuslik reservkapital 3 491 2 815
Jaotamata kasum 36 889 17 064
OMAKAPITAL KOKKU 190 269
159 878
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 486 378
419 393