Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  31.12.16    31.12.15 *

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid52 99760 489
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded52 00430 860
Käibevara kokku 105 001 91 349
Põhivara 798 721 770 577
VARAD KOKKU 903 722 861 926

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused5 7042 381
Muud lühiajalised kohustused27 96326 735
Lühiajalised kohustused kokku 33 667 29 116
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused361 685376 796
Muud pikaajalised kohustused159 297126 655
Pikaajalised kohustused kokku 520 982 503 450
KOHUSTUSED KOKKU 554 649 532 567

Omakapital

Aktsiakapital189 890157 890
Kohustuslik reservkapital11 96210 743
Jaotamata kasum147 220160 726
OMAKAPITAL KOKKU 349 072 329 359
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 903 722 861 926

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta