Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  30.06.16    30.06.15 *

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 91 966 39 738
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 19 478 22 673
Käibevara kokku 111 444 62 410
Põhivara 767 275 767 232
VARAD KOKKU 878 720 829 642

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 28 705 25 703
Lühiajalised kohustused kokku 29 895 26 893
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 377 076 378 899
Muud pikaajalised kohustused 133 326 110 783
Pikaajalised kohustused kokku 510 403 489 683
KOHUSTUSED KOKKU 540 298 516 576

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 136 569 146 138
OMAKAPITAL KOKKU 338 421 306 771
Mittekontrollitav osalus 0 6 296
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 878 720 829 642

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta