Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  30.09.15 *    30.09.14

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 37 507 12 897
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 432 35 143
Käibevara kokku 57 940 48 040
Põhivara 767 831 716 335
VARAD KOKKU 825 771 764 375

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 17 423 24 608
Lühiajalised kohustused kokku 18 614 24 608
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 379 037 347 725
Muud pikaajalised kohustused 119 048 89 094
Pikaajalised kohustused kokku 498 085 436 818
KOHUSTUSED KOKKU 516 699 461 426

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 147 940 144 353
OMAKAPITAL KOKKU 308 573 302 949
Mittekontrollitav osalus 498 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 825 771 764 375

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta