Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.09.14    30.09.13

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 12 897 1 271
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 143 19 571
Käibevara kokku 48 040
20 842
Põhivara 716 335
578 625
VARAD KOKKU 764 375
599 468

Kohustused

Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused010 274
Muud lühiajalised kohustused24 60832 580
Lühiajalised kohustused kokku
24 608
42 854
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 347 725 257 295
Muud pikaajalised kohustused 89 094 42 960
Pikaajalised kohustused kokku 436 818
300 255
KOHUSTUSED KOKKU 461 426
343 110

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 8 706 6 259
Jaotamata kasum 144 353 100 209
OMAKAPITAL KOKKU 302 949
256 358
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 764 375
599 468