Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.03.14    31.03.13

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid1 04534 934
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded40 19036 495
Käibevara kokku41 23571 429
Põhivara678 748478 720
VARAD KOKKU719 983550 149

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad34 70634 227
Lühiajalised kohustused kokku34 70634 227
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused312 513227 129
Muud pikaajalised kohustused77 92843 073
Pikaajalised kohustused kokku390 441270 201
KOHUSTUSED KOKKU425 146304 428

Omakapital

Aktsiakapital149 890149 890
Kohustuslik reservkapital6 2594 516
Jaotamata kasum138 68891 315
OMAKAPITAL KOKKU294 837245 721
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU719 983550 149