Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.06.11    30.06.10

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 29 564 14 950
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 108 10 962
Käibevara kokku 39 672
25 912
Põhivara 379 184
354 210
VARAD KOKKU 418 856
380 122

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 5
Võlad tarnijatele ja muud võlad 20 904 25 788
Lühiajalised kohustused kokku 20 914
25 793
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 185 898 185 475
Muud pikaajalised kohustused 39 203 22 671
Pikaajalised kohustused kokku 225 101
208 146
KOHUSTUSED KOKKU 246 015
233 939

Omakapital

Aktsiakapital 140 000 134 214
Kohustuslik reservkapital 3 491 2 815
Jaotamata kasum 29 351 9 154
OMAKAPITAL KOKKU 172 841
146 183
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 418 856
380 122