Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.09.13    30.09.12

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 1 271 7 725
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 19 571 34 188
Käibevara kokku 20 842
41 913
Põhivara 578 625
450 544
VARAD KOKKU 599 468
492 457

Kohustused

Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused10 2740
Muud lühiajalised kohustused32 5800
Lühiajalised kohustused kokku
42 854
21 687
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 257 295 221 853
Muud pikaajalised kohustused 42 960 38 878
Pikaajalised kohustused kokku 300 255
260 731
KOHUSTUSED KOKKU 343 110
284 450

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 6 259 4 516
Jaotamata kasum 100 209 55 634
OMAKAPITAL KOKKU 256 358
210 040
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 599 468
492 457