Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.06.13    30.06.12

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 36 828 7 639
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 16 602 54 989
Käibevara kokku 53 430
62 629
Põhivara 504 769
432 178
VARAD KOKKU 558 199
494 807

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad 39 007 27 097
Lühiajalised kohustused kokku 39 007
27 097
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 227 247 221 739
Muud pikaajalised kohustused 43 089 38 996
Pikaajalised kohustused kokku 270 337
225 101
KOHUSTUSED KOKKU 309 344
287 832

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 6 259 4 516
Jaotamata kasum 92 706 52 569
OMAKAPITAL KOKKU 248 855
206 974
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 558 199
494 807