Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.03.13    31.03.12

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid34 9343 944
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded36 49568 950
Käibevara kokku71 42972 895
Põhivara478 720418 531
VARAD KOKKU550 149491 425

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad34 22724 542
Lühiajalised kohustused kokku34 22724 542
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused227 129221 673
Muud pikaajalised kohustused43 07338 883
Pikaajalised kohustused kokku270 201260 556
KOHUSTUSED KOKKU304 428285 098

Omakapital

Aktsiakapital149 890149 890
Kohustuslik reservkapital4 5163 491
Jaotamata kasum91 31552 947
OMAKAPITAL KOKKU245 721206 327
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU550 149491 425