Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

 Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.12.12    31.12.11

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid12 95623 550
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded35 70048 671
Käibevara kokku48 657
72 221
Põhivara467 072
414 158
VARAD KOKKU515 729
486 378

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad24 31835 348
Lühiajalised kohustused kokku24 318
35 348
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused227 013221 639
Muud pikaajalised kohustused39 26139 122
Pikaajalised kohustused kokku266 274
260 761
KOHUSTUSED KOKKU290 592
296 109

Omakapital

Aktsiakapital149 890149 890
Kohustuslik reservkapital4 5163 491
Jaotamata kasum70 73136 889
OMAKAPITAL KOKKU225 137
190 269
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU515 729
486 378