Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.03.12    31.03.11

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid3 94450 348
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded68 95018 282
Käibevara kokku72 89568 630
Põhivara418 531358 888
VARAD KOKKU491 425427 518

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad24 54229 929
Lühiajalised kohustused kokku24 54229 929
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused221 673185 841
Muud pikaajalised kohustused38 88337 749
Pikaajalised kohustused kokku260 556223 590
KOHUSTUSED KOKKU285 098253 519

Omakapital

Aktsiakapital149 890140 000
Kohustuslik reservkapital3 4912 815
Jaotamata kasum52 94731 185
OMAKAPITAL KOKKU206 327173 999
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU491 425427 518