Dashboard!

Euroopa ühtne elektriturg

Euroopa Liidu (EL) üks olulisemaid energeetikavaldkonna eesmärke on ladusalt toimiva ühtse elektrituru teke, mille aluseks on EL‐i III energiapakett. Konkurentsivõimeline elektri siseturg annab Euroopa tarbijatele võimaluse valida erinevate elektri tarnijate vahel, kes pakuvad elektrienergiat mõistliku hinnaga. Teiselt poolt annab see võimaluse siseneda energiaturule laiemale ringile ettevõtetele, eriti väiksematele ja neile, kes investeerivad taastuvenergiasse.

Tõeliselt ühtse energia siseturu tekkimisele on veel mitmeid takistusi. Liikmesriikide vaheliste ühenduste võimsus on üldiselt ebapiisav. Teatud regioonid, kaasa arvatud Balti riigid, on laias laastus endiselt isoleeritud ülejäänud ELi liikmesriikide elektrivõrkudest. Mõningate liikmesriikide sees (eelkõige Kesk-Euroopas) on pudelikaelad, mis takistavad energia sujuvat ülekannet. Isegi kui riikidevahelised ühendused on olemas, ei ole liikmesriikidevahelised turureeglid piisavalt harmoniseeritud ning see põhjustab turu segmenteerimist ja kõrgemaid tehingukulusid. Sellised asjaolud tekitavad turubarjääre eelkõige väiksematele ettevõtetele. Siseriiklikul tasemel ei kasuta energiaregulaatorid alati kõiki olemasolevaid õigusi ja ressursse, et olemasolevaid reegleid jõustada. Seetõttu on enamustes liikmesriikides energiaturud endiselt kõrge kontsentratsiooniga ning uusi iseseisvaid tarnijaid on vähe.

Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud kohustuse kujundada 2014. aastaks välja ühtse energiaturu reeglid, mis võimaldaks hoida hindu võimalikult madalana, kuid samas tõsta varustuskindlust ja teenuse osutamise standardeid. III energiapakett annab selliste reeglite väljakujundamiseks õigusliku aluse ning institutsionaalse raamistiku. Ühtse energiaturu reeglite kujundamiseks on vajalik kõigi osalejate panus, muuhulgas Energiaregulaatorite Koostööameti (ACER), Euroopa põhivõrkude koostööorganisatsiooni (ENTSO), liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni koostööd.