Dashboard!

Euroopa Liidu eesmärgid

Keskkonnasaaste vähendamise, energiajulgeoleku kasvatamise ning teiste eesmärkide täitmiseks kinnitas Euroopa Ülemkogu 2007. aastal Euroopa energiapoliitika dokumendi COM(2007), millega kinnitati pikaajalised konkreetsed energiapoliitika eesmärgid Euroopa Liidus:

  • Taastuvenergia osakaalu tõstmine 20%ni aastaks 2020;
  • Biokütuste osakaalu tõstmine transpordis 10%ni aastaks 2020;
  • Energiasääst 20% aastaks 2020;
  • Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine vähemalt 20%.

Taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ kinnitati konkreetsed taastuvenergia eesmärgid EL liik-mesriikidele ja Eesti on kohustatud tõstma taastuvate energiaallikate osakaalu kogu energiatarbimi-ses võrreldes referentsaastaga 2005 25%-ni aastaks 2020.

Täpsustatud valdkondlikud eesmärgid taastuvenergia allikate kaupa on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26.11.2010 korraldusega nr 452 „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“.

Loe lisaks: http://www.mkm.ee/public/nreap_EE_final_101126.pdf