Dashboard!

Eskiis

Teemaplaneeringu eskiislahenduste eesmärk on tutvustada ja arutada trassikoridori alternatiive, mille tulemusel määratakse õhuliini rajamiseks vajalik trassikoridor. Õhuliini trassikoridori valik teostatakse variantide võrdluse teel. Eskiislahendustel on kujutatud alternatiivsed trassikoridorid, milledele on teostatud variantide võrdlus.

Eskiislahendustega saad tutvuda järgnevalt:

Pärnu maakonnaplaneeringu eskiisi tekst
Viljandi maakonnaplaneeringu eskiisi tekst
Põhijoonis
Planeeringu lahendus

Lisa 1: Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik ettepanekuid esitada:

Eskiisi avalike arutelude ajakava vaata siit.