Dashboard!

Elering: võrgutasu kasv 1,2 senti kWh ei ole elektrihinna tõusu keskne tegur

29.09.2010 11:40

Konkurentsiamet kinnitas Eleringi uue võrgutasu, mille kohaselt tõuseb tariif jaanuarist 2011 keskmiselt 1,2 senti kWh. Investeeringute vajadus tuleneb otseselt Eesti elektrimajanduse arengukavast ning suurimad ja varustuskindluse aspektist olulisemad investeeringud on EstLink1 väljaostmine, EstLink2 ja avariireservjaamade rajamine.

Võrgutasu tõusu põhjustavad ainult investeeringutega seotud komponendid, Eleringi enda tegevuskulud vähenesid 2010. aastal 72 miljoni võrra ja 2011. aastal ei kasva.´ Elering peab ka vajalikuks täpsustada meedias esinenud elektrihinna tõusu põhjendusi. "Eesti Energia poolt ei ole korrektne rõhuda elektrihinna tõusule seoses Eleringi investeeringutega. Seda eriti olukorras, kus Eesti Energia Jaotusvõrgud on edastanud Konkurentsiametile taotluse võrgutasude tõstmiseks keskmiselt 18,8 protsenti, mis tõstaks elektri hinda näiteks Kodu 1 paketi puhul keskmiselt 11,7 senti kilovatt-tunni kohta. Eleringi investeeringutest põhjustatud hinnatõus on aga 1,2 senti kilovatt-tunni kohta ehk kümme korda väiksem. Keskmisele tarbijale on see ca 3 krooni kuus," lausus Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Veskimägi sõnul on Eleringi taotletud hinnatõus üksüheselt seotud investeeringutega Eesti varustuskindluse tagamisse. "Meie investeeringute kogumaht järgmisel kolmel aastal on 7 miljardit krooni. Selle eest omandab Elering Estlink1, rajab 2,4 miljardit krooni maksva Eesti ja Soome vahelise teise kaabelühenduse Estlink2, investeerib 2 miljardit avariireservjaama rajamisse ning ehitab valmis hulgaliselt uusi ühendusi ja jaotlaid tõstmaks elektrivõrkude läbilaskevõimet ja vähendamaks võrgukadusid. Eesti elektrisüsteemi arendamiseks tehtavad suurinvesteeringud on nii tarbijate kui tootjate huvides", lausus Veskimägi. Elektrisüsteemihaldur Elering vastutab Eesti elektrisüsteemi toimimise eest ning tagab tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetse elektri.