Dashboard!

Elering OÜ teatab Tagamaa maaüksuse (Saku vald Kirdalu küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

05.04.2010 05:47

Tagamaa maaüksuse (71801:006:1067) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Saku Vallavolikogu 10. septembri 2009 otsusega nr 61 vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktile 3, § 33 lõike 1 punktile 1 ja § 35 lõigetele 1, 2, 5, 6 ja 7.

Detailplaneeringuga kavandatakse Saku vallas Kirdalu külas asuvale Tagamaa maaüksusele, olemasoleva Kiisa 330/220/110/10 kV alajaama kõrvale, avariireservelektrijaama rajamist, mille perspektiivne koguvõimsus on kuni 400 MW. Maagaasi transpordiks AREJ-sse rajatakse Saku gaasireguleerimisjaama juurest paralleelselt olemasolevate kõrgpingeliinide koridoriga AREJ-ni ligi 6,9 km pikkune uus gaasitorustik, mis kulgeb osaliselt Kiili valla territooriumil. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist piiriülest keskkonnamõju. Tagamaa maaüksuse detailplaneeringu KSH aruandega on võimalik tutvuda perioodil 05. aprill 2010-26.aprill 2010 alljärgnevates kohtades: -         Saku Vallavalitsuses aadressil Teaduse 1, Saku alevik 75501, Harjumaa; -Saku valla veebilehel www.sakuvald.ee; -Kiili valla veebilehel www.kiilivald.ee; -Ramboll Eesti AS kontoris aadressil Laki 34, Tallinn 12915; -Ramboll Eesti AS veebilehel www.ramboll.ee; - Elering OÜ veebilehel www.elering.ee; KSH aruande kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 30. aprillini 2010 aadressil Ramboll Eesti AS, Laki 34, 12915 Tallinn, e-postiga aadressile hendrik.puhkim@ramboll.ee ja avalikul arutelul. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub: 26. aprillil 2010 kl 18.00 Kiisa Rahvamajas (Kurtna tee 21, Kiisa alevik, Saku vald) Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavolikogu, aadress Teaduse 1, Saku alevik 75501, Harjumaa, tel +372 671 2431, saku@sakuvald.ee. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Elering OÜ (kontaktisik Ilo Toom), aadress Kadaka tee 42, Tallinn 12915, tel +372 52 98 490, Ilo.Toom@elering.ee. Detailplaneeringu koostaja on Planeerimisbüroo Dialoog OÜ (kontaktisik Tiina Reimets), aadress Mai 11, Tallinn 11621, tel +372 52 433 77, info@pbdialoog.ee, www.pbdialoog.ee. KSH teostaja on Ramboll Eesti AS (kontaktisik Hendrik Puhkim), aadress Laki 34, Tallinn 12915, tel 698 8352, hendrik.puhkim@ramboll.ee ja Keskkonnakorraldus OÜ (kontaktisik Teet Kirss), aadress Tartu mnt 84a-155, Tallinn 10112, tel +37256 254 520, teet@keskkonnakorraldus.ee.