Dashboard!

Elering loob ise andmelao infosüsteemi

08.06.2012 12:35

Kindlustamaks seadusega Eleringile pandud ülesande õigeaegset rakendamist jätkab Elering ise avatud elektrituru infosüsteemi väljaarendamist koostöös turuosalistega ning tunnistab kehtetuks andmelao hankemenetluse. Paralleelselt kohtuvaidlusega on tänaseks valminud oluline osa infosüsteemist, mida projekti ajakriitilisuse ja täpsustunud ülesandepüstituse tõttu on Eleringil otstarbekas välja arendada ise ning vajadus riigihankeks on ära langenud.

Elering on jõudnud avatud elektrituru infosüsteemi arendamise kolmanda etapini ning osa infosüsteemist on tänaseks valminud. Lõpetatud on andmeformaatide kirjeldus, soetatud administreerimiseks vajalik riistvara ning lõpule viidud turuosaliste kodeerimine, mis tagab ligipääsu elektritarbimise andmetele. Samuti on teostatud mõõtepunktidega seotud andmete integreerimine andmelattu ning järgneva olulise arendusena luuakse väikestele võrguettevõtetele võimalused andmelaoga liidestumiseks.

Seoses kohtuvaidlusega on süsteemi hankemenetlus peatunud määramata ajaks. Samal ajal on tegemist äärmiselt ajakriitilise projektiga, et tagada elektrituru avanemisel vajaliku andmelao infosüsteemi valmimine käesoleva aasta detsembriks. Seetõttu arvestades tänaseks lõpetatud tööde mahtu, arendustööde käigus täpsustunud ülesandepüstitust ning asjaolu, et hankelepingut ei ole olnud siiani võimalik sõlmida ja kehtestatud ajakava järgida, tegi turuosalistest, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning ametite esindajatest koosnev andmelao juhtrühm 7. juuni koosolekul Eleringi juhatusele ettepaneku kaaluda hankemenetluse kehtetuks tunnistamist.

Lisaks eelmise aasta lõpus koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kokku pandud andmelao süsteemi ülesandepüsitusele ja hankedokumentidele, kiitis sellel kolmapäeval Riigikogu heaks Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Seadusega sätestatakse avatud elektrituru infosüsteemi täpne sisu ja toimimise loogika, mis lisati riigikogu majanduskomisjoni muudatusettepanekuna menetluse käigus enne eelnõu teist lugemist 30. mail.

Eleringi juhatus otsustas täna, et koostöös turuosalistega arendab Elering ise välja avatud elektrituru infosüsteemi ning kuulutab hankemenetluse kehtetuks. Lisaks andmelao ajakriitilisusega on tänaseks jõutud arendustega juba etappi, kus tööde üleandmine välisekspertidele ei ole otstarbekas ega rahaliselt mõistlik. Võrreldes hankedokumentides kirjeldatuga on tööde käigus muutunud andmelao tehniliste lahenduste vajadus ning sellega vähenenud oluliselt ka projekti maksumus.

Elering koostöös turuosalistega arendab välja baasfunktsionaalsusega süsteemi, mõned algselt kavandatud lisafunktsioonide vajadus on muutunud, mis viiakse ellu võrguettevõtjate poolt või teostatakse hilisemas etapis. Tööde teostamist koordineerib Eleringi spetsialistide poolt moodustatud töörühm koostöös eelmisel aastal hanke korras välja valitud projektijuhtidega ettevõttest Codeborne.

Andmelao valmimine toetab elektrituru sujuvat avanemist 1. jaanuaril 2013. aastal. Andmeladu on elektrituru avanemiseks arendatav infosüsteem, kuhu koondatakse elektritarbijate ja võrguettevõtjate elektri mõõteandmed, mille kaudu hakkavad müüjad saama andmeid mõõdetud elektrikoguste kohta tarbijate kaupa. Andmeladu hakkavad andmevahetuseks kasutama võrguettevõtjad ja elektrimüüjad.

Andmelao väljatöötamine toimub koostöös tänaste turuosalistega ning kaasatud on asjassepuutuvad riigiasutused. Projekti juhtrühma kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Konkurentsiameti, Andmekaitse Inspektsiooni, Eleringi, Eesti Energia, VKG Elektrivõrkude, Imatra Elektri, Nordic Power Managemendi, Baltic Energy Services ning Latvenergo Kaubanduse esindajad.

Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda siin.