Dashboard!

Elering käivitas energeetikaalase stipendiumikonkursi

03.03.2015 08:33

Elering käivitas stipendiumikonkursi, et toetada energeetikavaldkonna magistrantide ja doktorantide uurimustöid. Konkursile on oodatud Eesti ülikoolides õppivad energeetikaala tudengid, samuti saab stipendiumi kasutada õppima suundumisel välismaa ülikooli.

Taotlejatelt oodatakse varasemat kokkupuudet uuritava teemaga, samuti teema seotust magistri- või doktoritööga. Eelkõige ootab 2015. aasta stipendiumikonkursi žürii konkursile uurimustöid võimalike IKT rakenduste arendamise kohta Estfeed andmevahetusplatvormile, paindlike vahelduvvoolu ülekandesüsteemide (FACTS) kasutamisvõimalustest Eesti elektrisüsteemis ja põhivõrgu liinide ning alajaamade kasuliku eluea määramise metoodika kohta. Samas on stipendiumitaotlejal võimalik esmakordselt esitada konkursile ka vabalt valitud uurimusteema.

Stipendiumikonkurss on osa Eleringi ühiskondliku vastutuse programmist, mille kaudu ettevõte panustab energeetikaalase hariduse edendamisse, toetab teadus-ja arendusprojekte ning propageerib energeetikaalaste teadmiste levikut ühiskonnas. Ka käesoleva stipendiumikonkursi raames tegelevad üliõpilased Eesti elektrisüsteemi ja energeetikavaldkonna arengu jaoks oluliste teemadega.

Stipendiumide suuruseks on kuni 10 000 eurot magistrantidele ja kuni 12 000 eurot doktorantidele, mis makstakse välja osade kaupa kalendriaasta jooksul. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. märts 2015. Sel aastal annab Elering välja kuni neli energeetikastipendiumi.

Lisainfot energeetikastipendiumi taotlemise kohta leiab Eleringi kodulehelt aadressil elering.ee/stipendium/.