Dashboard!

Eleringi tutvustus

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus. Eleringi tegevust reguleerivad elektrituruseadus ja maagaasiseadus. Elering loodi 27. jaanuaril 2010, mil toimus omandiline eraldumine Eesti Energia AS-ist. Gaasi ülekandevõrgu omanikuks sai Elering 2015. aastal. Kõik Eleringi aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile, kelle aktsionäri õigusi teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Varustuskindluse kui elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks peab Elering üleval ja arendab nii elektri kui gaasi siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektri- ja gaasisüsteemi. Elektrisüsteemis tuleb tagada tasakaal tootmise ja tarbimise vahel ning gaasisüsteemis piisava gaasikoguse olemasolu tarbijate varustamiseks.

Pikaajalise varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks töötame eesmärgiga ühendada Balti riikide energiaturud tugevalt ülejäänud Euroopaga. See tähendab elektrisüsteemi lahtiühendamist Venemaa omast ning lõimimist Euroopa Liidu elektrisüsteemiga. Gaasi valdkonnas on Eleringi esmaseks eesmärgiks Soomet ja Balti riike katva regionaalse gaasituru loomine.

Meie tegevus lähtub avatud energiaturu põhimõttest. Teame oma vastutust turu toimimise tagamisel ja kindlustame kõikidele energiaturu osalistele – tootjatele, müüjatele, jaotusvõrkudele ja bilansihalduritele – võrdse kohtlemise. Tarbijal peab olema võimalus ja vabadus valida, kellelt energiat osta. Töötame selle nimel, et Eesti tootjatel oleks piiranguteta ligipääs naaberriikide ja laiemalt Euroopa energiaturule ning teiste riikide tootjatel võimalus müüa energiat Balti turul. Olulise osa Eleringi investeeringutest moodustavad piiriüleste ühenduste rajamise projektid, mille eesmärk on kindlustada energia vaba liikumine Euroopa energiaturul. Toetame Euroopa energialiidu eesmärkide elluviimist.

Elering tegutseb energeetika kompetentsikeskusena, panustades teadus- ja arendustegevusse ning on nõuandjaks valdkonna poliitikate kujundamisel. Teadvustame info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdase kasutuse olulisust energiasüsteemide arendamisel.

Arvestame oma tegevuses sidusrühmade ootusi ning toetame Eesti majanduse arengut ja konkurentsivõimet. Eleringi suurimaks varaks on enam kui 200 kõrge kvalifikatsiooniga tippspetsialisti. Töösuhte hoidmine pühendunud töötajatega ning atraktiivse tööandja maine kujundamine noorte talentide silmis võimaldavad edukalt toime tulla Eleringi vastutusrikka rolliga.