Dashboard!

Elering: EstLink 2 lubadega on kõik korras

15.12.2014 11:11

Elering lükkab ümber tänases Äripäevas avaldatud käsitluse ja kinnitab, et on järginud EstLink 2 ühenduse mereosa ehituse kõigis etappides rangelt seaduse nõudeid.

“Ehitasime EstLink 2 mereosa vee erikasutusloa alusel. Tõlgendus, et merekaabli ehituseks oli vastavalt muutunud veeseadusele tarvis taotleda täiendavalt ka ehitusluba, tekkis alles sellel aastal. Et oma tegevus muutunud seadusandluse uue tõlgendusega vastavusse viia, esitas Elering sellel aastal taotluse ehitusloa saamiseks ning Tehnilise Järelevalve Amet loa ka selle aasta 17. juulil väljastas,” lausus Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

EstLink 2 maismaal kulgevale ligi 12 kilomeetri pikkusele kaabliosale ning ühenduse konverterjaamale Lüganuse aleviku lähistel on Eleringil olemas nii ehitus- kui kasutusload.

“Võin kinnitada, et Elering on teinud kõik kõige paremate kavatsuste ja hoolsusega, mitte midagi rikkudes või varjates. Elering ja Fingrid on teostanud EstLink 2 projekti parima teadmise ja kõigi nõuete kohaselt, mis on taganud EstLink 2 ühendusele EL-i 100 miljoni eurose kaasfinantseerimise ja on toonud sellel aastal Eesti tarbijale ca 37 miljonit eurot kasu läbi madalama elektrihinna. Kellelgi pole ka vastavasisulisi pretensioone EstLink 2 projekteerimise ja ehitustegevuse käigus olnud,” ütles Veskimägi.

EstLink 2 merekaabli osa kasutusluba ei ole Elering seni taotlenud. “Oleme taotluse esitamist teadlikult edasi lükanud, kuna veel selle aasta juulis toimusid EstLink 2 ehitusega seotud tööd – merekaabli süvistamine Eesti rannikumeres – ning Elering pole töövõtjalt seni saanud lõplikku teostusdokumentatsiooni. Soovime kasutusloa taotlemiseks ehitusprojekti sisuliselt lõpetada,” märkis Veskimägi.

Tema sõnul on EstLink 2 kasutusloast olulisem EstLink 2 tehnilise kontrolli akt ja nõuetekohasuse tunnistus, mis väljastati kaabelliinile 16.09.2013. “Kasutusloa taotluse esitame niipea kui oleme Nexansi dokumentatsiooni ametlikult vastu võtnud. Vastavalt ehitusseadusele on vajalik kasutusluba taotleda ehitusega lõpetamisel. Ehitamist käsitleme lõpetatuks siis, kui teostusdokumentatsioon on esitatud. Seega ei saagi me veel kasutusluba taotleda,” lausus Veskimägi.