Dashboard!

Elering emiteeris esmakordselt eurovõlakirju 225 miljoni euro väärtuses 7 aastase tähtajaga

05.07.2011 11:03

Elering AS viis 1. juulil läbi eduka 7 aasta kestvusega eurovõlakirjade emissiooni.

Võlakirjad maksavad üks kord aastas intressi 4,625% ning põhiosa makstakse tagasi 12. juulil 2018. Võlakirjade tootluseks väljalaske hetkel kujunes investoritele 4,829% ning hinnaks 98,812. ISIN: XS0645947457. Võlakirjadest saadavat raha kasutatakse peamiselt uute investeeringute finantseerimiseks ning olemasoleva sündikaatlaenu refinantseerimiseks.

Emissiooni korraldajateks olid Deutsche Bank, Nordea ja Swedbank, taotluste vastuvõtu ja allokeerimise (bookrunning) viisid läbi Deutsche Bank ja Nordea.
Võlakirjad noteeritakse Londoni börsil.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et eurovõlakirjade edukas läbiviimine võimaldab Eleringil kaasata võõrkapitali parimatel tingimustel, et viia järgneval neljal aastal ellu elektrivõrgu arenduskohustuse täitmiseks mahukat investeeringute programmi. „Tähtsaimad investeeringud on EstLink 1 väljaost, EstLink 2 ning avariireservelektrijaama ehitused, samuti Tartu-Sindi liini ehitus. Antud viis täiendavat kapitali kaasata on kõige kuluefektiivsem,“ lisas Veskimägi.

Emissiooni läbiviimine

 • Pankadele anti volitus emissiooni läbiviimiseks 31.05.2011
 • Viie päeva jooksul toimusid arvukad presentatsioonid Helsingis, Kopenhaagenis, Londonis, Münchenis, Genfis, Zürichis ning Tallinnas
 • Ostusoovide esitamine toimus 1.07.2011, sealjuures indikeeriti turule soovitavat riskimarginaali +175 baaspunkti (1/100 protsendist) üle 7-aastase baasintressi (mid term swap) ning minimaalseks mahuks seati 200 miljonit eurot
 • Emissioon kutsus esile elava huvi, pakkumisi tuli 52-lt investorilt 14-s riigis kokku 327 miljoni euro ulatuses
 • Seoses 1,45 kordse ülemärkimisega otsustati langetada riskimarginaali +173 baaspunktini ning suurendada mahtu 225 miljoni euroni

Kokkuvõte võlakirjade jaotusest

Võlakirjade lõplik jaotus annab tunnistust väga kvaliteetsest investorite baasist, seda nii geograafiliselt kui ka investorite liigi mõttes:

Riik 
Rootsi28%
Soome18%
Šveits12%
Ühendatud Kuningriigid11%
Taani9%
Saksamaa7%
Eesti6%
Muud9%
Investori liik 
Investeerimisfond47%
Pangad39%
Kindlustusseltsid7%
Pensionifondid7%

Eleringi taust

 • Asutati eraldiseisva juriidilise isikuna aastal 2004
 • Täielikult Eesti Vabariigi omanduses
 • Omab ja käitab Eesti elektri põhivõrku, mis koosneb 5252 km ülekandeliinidest ning 150-st alajaamast
 • Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi
 • Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel
 • Arendab ja hõlbustab energiaturgude funktsioneerimist
 • Krediidireiting A3 (Moody’s)

Kontaktinfo:
Peep Soone
Finantsjuht
Telefon: +372 71 51 202
E-mail: peep.soone@elering.ee

Piirangud ning vastutusest vabastus
Käesolevas teates sisalduvat informatsiooni ei tohi levitada ega avaldada ei otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides (USA-s). Teade ei ole pakkumine väärtpaberite ostuks USA-s ja neid ei tohi pakkuda müügiks ilma registreerimata vastavalt USA Väärtpaberiseadusele (1933) koos muudatustega ning vastavalt sellest tulenevale regulatsioonile. Väärtpabereid ei kavatseta registreerida ei täielikult ega osaliselt USA-s ega korraldada avalikku emissiooni USA-s. Käesolevat teadet ei tehta avalikuks ega saadeta USA-sse.
Käesolev teade ei ole väärpaberite avalik pakkumine Ühendatud Kuningriikides (UK). Eelnevast tulenevalt on see teade suunatud otse: 1. isikutele väljaspool UK-d, 2. isikutele, kellel on erialane kogemus investeerimisel vastavalt artiklile 19(1) UK väärtpaberiseaduses (Financial Services and Markets Act 2000), 3. suure omakapitaliga isikutele vastavalt sama seaduse artiklile 49(2) ja 4. isikutele, kellele on seadusest tulenevalt lubatud seda teadet edastada (kõik kokku „asjaomased isikud“).

Mistahes käesoleva teatega seotud investeerimistegevus on kättesaadav ainult asjaomastele isikutele ja ainult neil on lubatud sellega tegelda. Isik, kes ei ole nimetatud asjaomane isik, ei tohi tegutseda toetudes sellele teatele ega selle sisule.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole taotlus ega pakkumine selles sisalduvate väärtpaberite müügiks ja vastavat müüki ei võimaldata ka üheski jurisdiktsioonis, milles taoline taotlus või pakkumine või müük oleks seadusevastane enne registreerimist, registreerimise kohustusest vabastamist või kvalifitseerimist vastava jurisdiktsiooni väärtpaberiseaduse kohaselt.

KÄESOLEV TEADE ON REKLAAM EL DIREKTIIVI 2003/71/EC (PROSPEKTI DIREKTIIV) MÕTTES JA ON KOOSTATUD AINULT VÄÄRTPABERIEMISSIOONI KONTEKSTIS. LÕPLIK PROSPEKT TEHAKSE KÄTTESAADAVAKS AVALIKKUSELE KOOSKÕLAS PROSPEKTI DIREKTIIVIGA ETTENÄHTUD AJAL. INVESTORID EI TOHIKS MÄRKIDA EGA OSTA KÄESOLEVAS TEATES NIMETATUD VÄÄRTPABEREID MUUL ALUSEL KUI INFORMATSIOONI PÕHJAL, MIS SISALDUB PROSPEKTIS.