Dashboard!

Elering: eeloleval talvel on Eesti elektritarbimine kodumaise toodanguga kaetud

02.11.2011 16:51

Eesti elektrisüsteemihaldur Elering hindab oma värskelt avaldatud tootmispiisavuse aruandes, et Eesti elektritarbijate vajadused on sel talvel kodumaise elektritoodanguga kaetud nii tava- kui ka väga ekstreemsetes ilmaoludes ning elektrit jääb üle ka naabritele müümiseks.

Ettevõtte hinnangul on kodumaine tootmispiisavus tootjate poolt esitatud informatsiooni ja planeeritavate võrguarenduste valguses tagatud ka järgmisel kümnel aastal ehk kuni aastani 2021.

Elektritarbimine on jätkuvalt kasvutrendis ületades 2020. aastaks 10 TWh piiri. Eeldatavalt on käesoleva talve tarbimise tipp veidi suurem eelmise aasta omast (1517 MW), jäädes ligi 1600 MW juurde.

Hetkel on Eleringi poolt väljastatud elektrivõrguga liitumispakkumisi 3132 MW ulatuses (liitumislepingud ja liitumislepingu pakkumised), millest enamik on tuuleelektrijaamad. Lisades juurde ka olemasolevad tootmisseadmed ning liitumislepingud ja -pakkumised, on broneeritud võimsusi kokku ca 5600 MW ulatuses. See on üle kolme korra enam, kui eeloleva aasta oodatav tarbimismaksimum (1600 MW).

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi kommenteeris, et praegune olukord, kus osa tootjaid on liitumislepingutega broneerinud suurema osa elektrivõrgu läbilaskevõimest, kuid paljudel juhtudel on selge, et neid tootmisvõimsusi tõenäoliselt ei rajatagi, on elektritootmise arengut ja konkurentsi pärssiv. „Tootjate paberil olevad ulmeprojektid muudavad uute tootjate ja tootmisseadmete liitumise elektrisüsteemiga ebamajanduslikuks ja takistavad sellega elektritootmise arengut Eestis. Eelkõige kannatavad seetõttu väikeste koostootmisjaamade arendused üle Eesti, sest liitumisega kaasnevad võrgutugevduse kulud on liialt koormavad juba kõikjal Eestis,“ lisas ta.

Võrreldes eelmise, 2010. aasta novembris koostatud tootmispiisavuse aruandega on elektritootjate esitatud andmetes olulisim muudatus Eesti Energia AS poolt esitatud planeeritavate tootmisvõimsuste osas peale 2015. aastat – seda vastavalt uues tööstusheitmete direktiivis (alates 7. jaanuarist 2011) toodud leevendusmeetmetele, mis võimaldavad Narva elektrijaamadel aastatel 2016-2023 lisaks alaliselt kasutatavale tootmisvõimsustele kasutada piiratud kasutustundidega veel 636 MW tootmisvõimsusi. Samuti on oluline ka langetatud ehitusotsus uue 274 MW võimsusega põlevkiviploki rajamiseks.

Aastaga on lisandunud tootmisvõimsused Aulepa tuuleelektrijaamas (9 MW), Viru Keemia Grupi Põhja elektrijaamas (28 MW) ning aasta lõpuks ühendatakse elektrivõrguga plaanide kohaselt tuuleelektrijaamad Aseris ja Narvas.

Eelmisel, 2010. aastal tarbiti Eestis elektrit 8 TWh (koos võrgukadudega). Eesti elektrisüsteemis on 1. september 2011 seisuga installeeritud tootmisvõimsusi 2510 MW ning nendest võimsustest on eeloleval talvel kasutatav 1870 MW.

Elering koostab igal aastal 1. novembriks elektri tootmise piisavuse aruande, kus talve hakul antakse hinnang ja ülevaade Eesti elektritootmise hetkeolukorrale ning tulevikuperspektiividele.

Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmispiisavuse aruandega on võimalik tutvuda siin.