Dashboard!

Elektrituru seminaril keskenduti osapoolte ülesannetele avatud elektriturul

12.10.2011 15:33

Täna toimunud energiaseminaril "Euroopa Liidu ja Eesti elektrituru regulaatorid" keskenduti EL-i poliitika mõjudele ning erinevate osapoolte rollidele ja ülesannetele. Elektrituru tõrgeteta toimimiseks toodi võtmetähtsusena välja kõikide osapoolte tihe koostöö ning infovahetus.

Sarja teisel seminaril anti ülevaade EL-i institutsioonidest ja Eesti elektrituru osapooltest, selgitati iga regulaatori eesmärki, toimimist ning ülesannete jaotust. Eleringi elektriturgude osakonna juhataja Ingrid Arus puudutas oma ettekandes Eesti ja Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate koostöövõrgustiku ENTSO-E ning teiste Balti- ja Põhjamaade turuosaliste koostöövõrgustike toimimist. Arus ütles, et kogu avatud elektrituru toimivust puudutavas ettevalmistusprotsessis on väga olulisel kohal koostöö. Seda nii riigi esindajatega õigusaktide väljatöötamisel ning selle sisus kaasa rääkimisel kuni omavahelise infoliikumiseni. „Avatud elektriturule ülemineku sujuvuse tagab eelkõige põhjalik ettevalmistustöö ning kõigi osapoolte koostöö ja teadlikkuse tõus. Tähtis on aru saada, kes mille eest vastutab, kuidas toimub seadusandlike aktide välja töötamise protsess Euroopa tasandil ja kuidas tagatakse kokkulepitud põhimõtete sissetoomine Eesti seadusandlusesse. Samuti on turuosalisele tähtis, kelle poole pöörduda, kui tekib selleks vajadus,“ lisas Arus.

Seminaril selgitas Glimstedti jurist Moonika Kukke erinevate osapoolte panust energiapoliitika kujunemisse, õigusaktide väljatöötamisse ning järelevalve teostamisse. Konkurentsiameti esindaja Kaspar Endrikson rääkis järelevalve olulisusest ja ameti rollist avatud turu tingimustes. Ettekandes rõhutati kolme olulist tegurit, mida eelkõige jälgitakse avatud turul: mittediskrimineerivate tingimuste olemasolu võrkudele juurdepääsul, ristsubsideerimise vältimine ja võrgutasude põhjendatuse tagamine.

Euroopa Liidu liikmesriikides avati elektriturg kõigile äritarbijatele 2004. aastal ja kõigile kodutarbijatele 2007.aastal. Eesti sai ainsa riigina võimaluse turg avada hiljem, vastavalt siis 35% ulatuses eelmisest aastast ja täielikult 2013. aastast. Eleringi ning Glimstedti poolt korraldatava seminaridesarja eesmärk on parandada elektrituruosaliste valmisolekut turu täielikuks avamiseks 2013. aastal.

Eleringi elektriturgude osakonna juhataja Ingrid Aruse ettekandega on võimalik tutvuda siin.