Dashboard!

Elektrienergia tarbimine ja tootmine Eestis

Hetkeseisuga on kõigi aegade tarbimismaksimumi tipp Eestis 1587 MW (28.01.2010 17:40-17:45 vahel), alates 1966. aastast on tarbimismaksimum kasvanud üle kolme korra:

Elektrienergia tarbimine koos võrgukadudega Eestis oli 2014. aastal suurusjärgus 8,1 TWh aastas. Eesti elektrisüsteemis on 2014. aasta septembri seisuga installeeritud netotootmisvõimsus 2713 MW. Igal ajahetkel tegelikult kasutatav võimalik netotootmisvõimsus on aga väiksem, kuna oma mõju avaldavad tootmisseadmete remondid ja avariid ning osade tootmisseadmete genereerimise võimekus sõltub tuule- ja hüdroressursside olemasolust.

Eesti elektrisüsteemiga on 2014. aasta septembrikuu seisuga liitunud 301 MW tuuleparke, millest 275,3 MW on liitunud Eleringile kuuluva põhivõrguga. Hetkel loetakse tuuleparkide rekordtootmiseks 279 MW, mis mõõdeti 10. detsembril 2014 kell 14:45-14:50.

Viimaste aastate rekordtootmiseks võib aga lugeda 2052 MW, mis leidis aset 30. jaanuaril 2013 vahemikus 16:10-16:15. Põhjaliku ülevaate elektri tootmise kohta Eestis leiab iga aasta novembris koostatavas tootmisvõimuste piisavuse aruandes, mille leiab siit.

Elektrienergia ülekandmine põhjustab võrgus kadusid, mille katmiseks ostab Elering elektrienergiat elektribörsilt. Kadude suurus sõltub paljudest teguritest nagu üle kantud energia kogus, piiriülese energiakaubanduse suunad, võimsusvoogude jagunemine ühendenergiasüsteemis ja sellest põhjustatud transiit, ilmatingimused (õhuniiskus, sademed). 2014. aastal moodustasid kaod 2,65% kogu põhivõrku antud elektrienergia kogusest.


 2014201320122011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Eleringi põhivõrku antud elektrienergia, GWh14402138261280212678 12856 10720 12158 11966 9645 9893 9962
Põhivõrgust sisemaiseks tarbimiseks üle kantud energia, GWh7473746675457261 7431 7170 7663 7611 7322 6966 6786
Võrgukaod, GWh381349352356 381 332 387 369 283 289 294
Võrgukadude protsent, %2,65%2,52%2,75%2,81% 2,96% 3,10% 3,19% 3,08% 2,93%  2,92%  2,95%