Dashboard!

Eesti ja Läti sõlmisid uue elektriühenduse ehitamiseks koostöömemorandumi

02.03.2012 11:22

Eesti ja Läti vahelise kolmanda elektriühenduse arendamiseks allkirjastasid Eesti ja Läti süsteemihaldurid Elering ja AST ning Läti põhivõrgu varade omanik LET vastastikuse mõistmise memorandumi, millega lepiti kokku uue riikidevahelise ühenduse arendamiseks tehtavad järgmised sammud.

Eesti-Läti vaheline kolmas elektriühendus on vajalik elektrituru arendamiseks kogu regioonis, kuna pärast EstLink 2 ja NordBalt kaablite valmimist on nende riikide vahel ette näha ülekandevõimsuse puudujäägi tekkimist. Täiendav elektriliin tähendab seega sotsiaalmajanduslikku kasu kogu Läänemere regiooni elektriturule, mis ulatub Põhjamaadest Kesk-Euroopani. Selle elektriliini ehitus on ka oluline osa Balti energiaturu integratsiooniplaanist (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan) eesmärgiga ühendada Balti riikide elektriturud Euroopa omadega. Samuti on projekt osa üleeuroopalisest kümneaastasest võrkude arengukavast (Pan-European Ten Year Network Development Plan).

Planeeritud liin asub 11% ulatuses Eestis ning 89% Läti territooriumil. Liini ühenduspunktid on Kilingi–Nõmmel ning Riias, kuna eelnevate uuringute järgi on antud trass optimaalseim. Kokku kasvab uue liiniga Eesti ja Läti vaheline elektri ülekandevõimsus 500-600MW võrra.

Allkirjastatud memorandumi kohaselt teevad asjaosalised omavahel koostööd, et edukalt läbi viia kõik maakasutusega seotud planeerimistoimingud ja ehitus, eesmärgiga uus liin 2020. aastaks kasutusele võtta. Esimeses staadiumis algavad ettevalmistustööd, mis hõlmavad tulevase elektriliini trassiga seotud planeeringuid ja keskkonnamõju hindamist.

Arvestades selle projekti tähtsust kogu Põhja-Balti regioonis loodavad osalevad ettevõtted Euroopa Liidu energiainvesteeringute paketi rahalisele toetusele. Vastastikuse mõistmise memorandumis on kokku lepitud, et AST ja LET taotlevad projekti esimeses etapis TEN-E kaasfinantseerimist trassiplaneeringute ja keskkonnamõju hindamise jaoks ning kui taotlus rahuldatakse, siis alustavad kõik seotud ettevõtted alates 2013. aastast liini trassi valiku ja kooskõlastamistega sihiga viia need lõpule 2014. aastaks. Kui planeeringute ja keskkonnamõju hindamisega takistusi ei ilmne ja EL-i kaasrahastamise otsus on vastu võetud, lepivad projekti osapooled kokku edaspidises tegevuskavas.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.