Dashboard!

Eesti elektrisüsteem eraldatakse mõõtmisteks ajutiselt iseseisvale tööle

10.11.2006 03:20

Ööl vastu 11. novembrit planeerib Eesti elektrisüsteemi süsteemihaldur OÜ Põhivõrk plaaniliselt testida erinevate tegurite mõju kõrgepingevõrkude toimimisele ja AS Narva Elektrijaamade uute plokkide tööle.

Testide eesmärk on Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse suurendamiseks koguda infot selle kohta, kuidas hoiavad sagedust Narva Elektrijaamade uued plokid ning kuidas mõjutavad võrgu tööd koormuse, sageduse ja pinge muutused. Mõõtmised vältavad kokku ligi 2 tundi. Eesti elektrisüsteemi ja naabersüsteemide varustuskindlust planeeritavad testid ei mõjuta.

Mõõtmiste ajaks eraldatakse Eesti elektrisüsteem ühendenergiasüsteemist, kuhu kuuluvad lisaks Eestile ka Läti, Leedu, Valgevene ja Loode-Venemaa elektrivõrgud. Loode-Venemaa ühendenergiasüsteemi rajamisel 1960ndatel aastatel ehitati selle regioonid välja selliselt, et süsteemi eri osasid on tehniliselt võimalik üksteisest eraldada. Ühendenergiasüsteemis on osade lahus töötamist katsetatud regulaarselt. Eesti elektrisüsteemi eralduskatsed on viidud läbi aastatel 1993, 1995, 1997 ja 2002. Viimane katse toimus koos Läti ja Leedu elektrisüsteemidega.

”Põhivõrgu investeeringud kõrgepingevõrku on viimastel aastatel olnud keskmiselt 460 miljonit krooni aastas. Uuenenud võrgu parameetreid ning uute plokkide sageduse reguleerimise võimet tuleb võrgu erinevates töörežiimides hinnata – eeldatavasti on need muutunud varasemast tõhusamaks” selgitas Põhivõrgu elektrisüsteemi juhtimise osakonna juhataja Valeri Peterson. ”Elektrisüsteemi eralduskatse iseseisvale tööle on vajalik ka selleks, et olla valmis tagama Eesti elektritarbijatele varustuskindlust ka võimalike ühendatud energiasüsteemi suuravariide ajal, nagu näiteks toimus eelmisel nädalal Kesk-Euroopas,” lisas Peterson.

Eesti elektrisüsteemi eraldumine ühendenergiasüsteemist toimub Eesti, Läti ja Venemaa põhivõrkude ning ASi Narva Elektrijaamad koostöös. Eralduskatse läbiviimine otsustatakse lõplikult vahetult enne lahtiühendamise planeeritud algusaega, mil koostöös naaberriikide elektrisüsteemide juhtimiskeskustega hinnatakse võrkude tehnilist hetkeseisukorda, võrgureþiime ning ilmastikuolusid. Vastavalt neile teguritele otsustatakse eralduskatse toimumine või edasilükkamine.