Dashboard!

Detsembris toimunud pingelohu kahjunõuete osas tegi otsuse Eesti Energia moodustatud erikomisjon

08.02.2006 02:30

Eelmise aasta 16. detsembril kell 16.26. toimus Balti Elektrijaamas kõrgepingel (330 kilovolti) kolmefaasiline lühis, mille tõttu Eesti elektrisüsteemis tekkis ligi 0,1 sekundiline pingelohk ja sellele järgnev pingetõus ehk kiire pingemuutus. Sündmusega seoses laekunud klientide kahjunõuded vaatas läbi ja tegi vastavad otsused Tarbijakaitse, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Energia ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatest koosnenud erikomisjon.

Tulenevalt sellest, et sündmuse ajal ja selle järgselt registreeritud pinge ei väljunud peale ühe keskpinge kliendi standardi piirest, otsustati rahuldada ühe kliendi kahjunõue. Kokku esitati Eesti Energiale kahjutaotlusi 17 tükki, summas 331 800 krooni.

16. detsembril esinenud sündmus liigitub standardi mõistes pingelohuks, millele järgnes kiire pingemuutus. Selliseid pingekõikumisi on suuremas ja väiksemas ulatuses nii Eestis kui ka teistes riikides aastas sadu kuni tuhandeid ning need ei ohusta standarditekohaselt valmistatud ja töökorras elektriseadmeid.

Jaotusvõrk kompenseerib ühe keskpingel elektrit tarbiva kliendi kahjunõude hävinenud seadmedetaili väljavahetamiseks, kuna selle kliendi jaoks ületas hetkelisele pingelohule järgnenud kiire pingetõus lepingus paika pandud pinget rohkem kui standardiga lubatud 6 protsenti.

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 6.aprilli 2005.a. määrusele nr. 42 "Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral" §6 on Jaotusvõrgu pingekvaliteedi tagamisel soovitav lähtuda standardist EVS-EN 50160:2000 "Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused". Sama standard on ka Energiaturu Inspektsiooniga kooskõlastatud "Võrguteenuste osutamise tüüptingimustes" pingekvaliteedi määramise aluseks.