Dashboard!

Bilansihalduriks saamine, bilansilepingu sõlmimine

Bilansihalduri registreerimiseks on vajalik bilansihalduri EIC kood. Kui seda pole Andmelaos veel ettevõttele väljastatud, siis tuleb saata taotlus EIC koodi väljastamiseks eic.office@elering.ee.

Avatud tarnijatel tuleb sõlmida Andmelao kasutamise leping. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks.

Bilansilepingu sõlmimiseks tuleb esitada taotlus bilansilepingu sõlmimiseks Eleringi kontaktandmetele info@elering.ee. Avalduses on vajalik ära märkida bilansihalduri nimi ja EIC kood. Bilansilepingu sõlmimise eelduseks on Andmelao kasutamise lepingu olemasolu ja bilansihalduri poolt esitatud püsigarantii. Hiljemalt lepingu jõustumise päevaks tuleb bilansihalduril esitada püsigarantii summas 31 955 EUR, mis peab kehtima kogu lepingu kehtivuse aja ja vähemalt neli kuud pärast lepingu lõppemist. Garantii annab Eesti või Euroopa majandusruumi kuuluva riigi pank, millel on rahvusvaheline investeerimistaseme krediidireiting.

Bilansihalduriga sõlmitakse bilansileping, mis koosneb alljärgnevatest lisadest:

Lisa 1: Bilansihalduri bilansipiirkond

Lisa 2: Andmevahetuse vormid

Bilansiteenuse osutamise täpsemad tingimused ning süsteemihalduri ja bilansihalduri õigused ja kohustused on määratletud Elering AS “Elektrienergia bilansilepingu tüüptingimustega”.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks süsteemihalduri ja bilansihalduri  bilansi planeerimise, korrigeerimise ja selgitamise korra ning poolte õigused ja kohustused. Bilansilepingu tüüptingimused kinnitab Konkurentsiamet.

Muud tingimused:

1.1.    Äriseadustiku § 384 lg 1 sätestab, et kui välismaa äriühing tahab enda nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistris registreerima enda Eesti filiaali. Filiaali puudutavad ÄS sätted on §-d 384-390.
1.2.    Elektrituruseaduse § 22 sätestab, et elektrienergia müügiks on vajalik tegevusluba.

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Bilansilepingu tüüpvorm 06.03.2017 215.89 KB