Dashboard!

Baltikumi Euroopa elektrisüsteemiga ühendamise uuringuid hakkab teostama Gothia Power AB

12.04.2012 10:17

Rahvusvahelisel hankel teostatavuse uuringu läbiviimiseks Balti riikide ühendamiseks Kesk–Euroopa elektrisüsteemiga tegi madalaima hinnaga pakkumise Rootsi ettevõte Gothia Power AB. Antud siht lähtub Euroopa ühtse elektrivõrgu-elektrituru väljaarendamise eesmärgist, mis suurendab oluliselt ka meie energiajulgeolekut.

Eesti, Läti ja Leedu süsteemihaldurid Elering, Augstsprieguma Tīkls ja Litgrid plaanivad 1,25 miljonit eurot maksva lepingu sõlmimiseni jõuda mai alguses. Kokku osales hankes kolm pakkujat.

Tehnilise teostatavuse uuring Balti riikide Euroopa elektrituruga ühendamise alternatiivide kohta valmib 2013. aasta sügisel. Uuringu osana teostatakse analüüs Balti riikide elektrisüsteemide sünkroonse ühendamise võimalikkuse osas Kesk-Euroopa võrguga. Uuringu läbiviimine on eelduseks täpsete tehniliste nõuete väljatöötamiseks sünkroonse võrgu arendamisel ning elektrisüsteemide vaheliste ühenduste rajamisel. Lisaks hinnatakse uuringu käigus ka süsteemide ühendamise elluviimisega kaasnevaid kulusid ning elektrituru osaliste poolt hiljem tänu ühendamisele saadavaid tulusid.

Lepingu väärtuseks on 1,25 miljonit eurot, millest pool finantseeritakse EL-i üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) direktiivi alusel ning teine pool kaetakse võrdsetes osades Balti riikide süsteemihaldurite poolt.

Venemaa ühendenergiasüsteemist lahtiühendamine ning Kesk-Euroopa sagedusalaga liitumine tähendab seda, et Balti riigid kuuluksid tulevikus samasse sagedusalasse teiste Euroopa riikidega ning elektrisüsteemi sagedust hakkaksid meie piirkonnas reguleerima Euroopa ning Baltikumi elektrijaamad.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.