Dashboard!

Balti elektrisüsteemihaldurid tõhustavad teadus- ja arendustegevuse alast koostööd

12.11.2012 10:36

Balti elektrisüsteemihaldurid allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi ühiste teadus- ja arendustegevuse projektide teostamiseks elektrivõrgu planeerimise, elektrisüsteemi juhtimise ning turumodelleerimise valdkondades.

Eesti, Läti ja Leedu põhivõrguettevõtjad, vastavalt Elering, AST ja Litgrid, väljendasid hiljutisel juhtide kohtumisel koostöömemorandumi sõlmimisega jätkuvat vastastikkust huvi ühiste teadus- ja arendustegevuse projektide teostamise tõhustamiseks.

Balti riikidel on ajaloolistest põhjustest tulenevalt energiasüsteemide ja -turgude korraldamisel sarnane taustsüsteem ja ülesehitus, mistõttu täielik integreerumine Euroopa ühtse energiaturuga on ühine väljakutse. Koostöö teadus- ja arendustegevuses on olulisel kohal nendele väljakutsetele vastamiseks.

Balti osapooled soovivad teha koostööd nii elektri põhivõrgu planeerimise ja juhtimise kui ka energiaturgude modelleerimise osas, kuna need olulised projektid pakuvad huvi kõikidele pooltele. Eriliselt tõstsid Elering, AST ja Litgrid esile pikaajalise koostöö vajadust elektrituru modelleerimise valdkonnas, kasutades Eleringi poolt juba kasutusele võetud turumudelit Balmorel.

Ühised pingutused turu modelleerimiseks on olulised regionaalse elektrivõrgu planeerimiseks, et tagada elektri varustuskindlus ning ausal ja läbipaistval konkurentsil põhinevad energiaturud. Muuhulgas puudutab see Balti elektrivõrkude lahti ühendamist Venemaa sünkroontööalast ja liitumist Kesk-Euroopa elektrituru ja sünkroonalaga.

Euroopa elektrisüsteemihaldurite ühendus ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) on algatanud Euroopa elektrivõrkude arengukava TYNDP (ten-year network development plan) uuendamise. Turumudelit Balmorel saab edukalt kasutada Balti elektrituru modelleerimiseks ja seeläbi tagada Balti riikide huvide esindatus TYNDP-i koostamise protsessis.

Euroopa kolmas energiapakett ja elektrituru direktiiv EC/72/09 rõhutavad üle-euroopalise teadus- ja arendustegevuse ühise planeerimise vajadust. ENTSO-E moodustas sellest lähtuvalt enda juurde hiljuti teadus- ja arendustegevuse komitee ning uuendab regulaarselt ENTSO-E teadus- ja arendusprojektide tegevuskava. Balti süsteemihalduritel on selle läbi võimalik parimal moel ühiselt oma huve esindada.