Dashboard!

Avariireservelektrijaamade reostuse põhjused on välja selgitatud ja reostus kõrvaldatud

10.09.2014 10:06

Augusti alguses Eleringi avariireservelektrijaamades tekkinud keskkonnareostuse põhjused on välja selgitatud ning reostus kõrvaldatud.

Õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks loodud komisjon esitas uurimise lõppraporti ning selle kohaselt oli reostuse tekkepõhjuseks avariireservelektrijaamade jääkainete kogumise süsteemi vale töö, mis sai võimalikuks jaamad ehitanud Wärtsilä Finland OY teostatud töödes ilmnenud puuduste tõttu. Puudused on praeguseks likvideeritud.

Elering tegeleb keskkonnareostusega seotud kulutuste kokkuarvestamisega ning kavatseb need ehitajalt välja nõuda.

Reostuse avastamise järgselt käivitas Elering koheselt tegevused reostuse lokaliseerimiseks ning likvideerimiseks. Kaasatud on olnud mitmed ohtlike ainete käitlemisega tegelevad ettevõtted. Tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel nõustas Eleringi keskkonnakorraldusettevõte Hendrikson & Ko.

Aktiivne tegevus avariireservelektrijaamades ning reostusest mõjutatud Soo ojas lõppes augustis. Oja eri lõikudelt võetud veeproovide kohaselt on vee kvaliteet reostuse likvideerimise käigus oluliselt paranenud ning naftasaaduste sisaldus avariireservelektrijaamade sademetevee suubla juures jääb alla sademeveele seatud piiri.

Jätkuvalt on sademevee suubla juurde jääval ojaosal mitmed absorbentpoomid, et kinni püüda vette jäänud reostusjääke. Samuti jätkub oja monitooring täiendavate vee ja põhjasetete kontroll-mõõtmistega.